Årsmøte Gjerpen Håndball

Skrevet av tommywestby

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJERPEN HÅNDBALL

Tid: Onsdag 8. mars 2017 kl. 1800

Sted: Gjerpens klubbhus

Gjerpen Håndball avholder årsmøte i henhold til klubbens vedtekter, § 13, på Gjerpenhuset onsdag 8. mars 2017 kl. 18:00. Stemmeberettigede på årsmøte er alle medlemmer av Gjerpen Håndball som har fylt 15 år, og har betalt medlemskontingent i 2016.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Vedta idrettslagets budsjett
 8. Forslag om endring av antall styremedlemmer
 9. Foreta følgende valg:
 10. a) Nestleder
 11. b) 4 styremedlemmer
 12. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 13. d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 14. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
 15.    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

 

Årsmøtepapirer blir tilgjengelig her.

 

Period Result Half Year Faktiskmotbudsjett 2 2016 2017  Årsmøte 2017 Årsmelding Damer Elite

Budsjett kommer.