Innkalling til årsmøte i Gjerpen Håndball

Skrevet av Gaute Seip

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

GJERPEN HÅNDBALL

 

 

Tid:                 Mandag 29. april 2013 kl. 1800

Sted:               Gjerpens klubbhus

 

I henhold til § 13 i klubbens vedtekter innkalles det til årsmøte med følgende saksliste hvor man skal behandle:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

 

De som ønsker å fremme forslag (ref pkt 6) må sende dette til Gjerpen Håndball innen 14.mars 2013:

 

Gjerpen Håndball

Postboks 271 Sentrum, 3701 SKIEN, eller

[email protected]

 

Skien 30. mars 2013

 

For styret:

 

Steinar Solberg                                                                                 Hanne Hegh

Leder                                                                                                    Nestleder